کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 20 لغات 1100با تلفظabstemious

پرهیزکار،مختصر
 

derogatory

موهن ،مضر
 

disparate

ناجور،مختلف ،نابرابر
 

edifice

قصر، عمارت
 

extant

چشمگیر،موجود

 


indict

متهم کردن
 

levity

جلفی، سبکی
 

lugubrious

غمگین، ماتم زده
 

maudlin

احساساتی، اشکبار
 

nebulous

مبهم،ناآشکار
 

omnivorous

همه چیز خوار، پر اشتها
 

pesky

مزاحم، ناخوشایند
 

redolent

خوشبو، معطر
 

repose

قرار دادن،استراحت کردن
 

revile

دشنام دادن، تکذیب و تحقیر کردن
 

sultry

پرشور، گرم و مرطوب
 

trenchant

تیز، بران، برنده
 

unabated

فرو ننشسته، کاسته نشده
 

vicissitudes

تحول‌، دگرگوني‌، تغيير
 پیشنهاد ویژه