کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 18 لغات 1100با تلفظveneer


abortive

مسقط، رشد نکرده ، عقيم ، بى ثمر، بى نتيجه

accommodate

همساز، همساز کردن ، جا دادن ، منزل دادن ، وفق دادن با، تطبيق نمودن ، تصفيه کردن ، اصلاح کردن ، اماده کردن(براى)، پول وام دادن(بکسى)

barometer

هواسنج ، ميزان الهواء، فشار سنج( براى اندازه گيرى فشارهوا)

buff

چرم گاوميش ، چرم زرد خوابدار، ضربت ، گاو وحشى ، زردنخودى ، محکم ، از چرم گاوميش ، براق کردن ، جلا، پوست انسان

conjugal

نکاحى ، ازدواجى

crave

ارزو کردن ، طلبيدن ، اشتياق داشتن

deem

پنداشتن ، فرض کردن ، خيال کردن

inherent

ذاتى ، اصلى ، چسبنده

innate

درون زاد، ذاتى ، فطرى ، جبلى ، مادرزاد، طبيعى ، لاينفک ، اصلى ، داخلى ، درونى ، چسبنده ، غريزى

irrelevant

نا مربوط، بى ربط

itinerant

سيار، دوره گرد

latent

پنهان ، ناپيدا، پوشيده ، درحال کمون ، مکنون

modify

تغيير دادن ، اصلاح کردن ، تعديل کردن

myriad

ده هزار، هزارها، بيشمار

peregrination

بيگانه ، ازخارجه امده ، مسافر،( ج.ش ).قوش تيز پر

romp

با جيغ وداد بازى کردن ، سر وصدا

spontaneous

خود بخود، خود انگيز، بى اختيار، فورى

tortuous

درشکن ، پيچاپيچ ، غير مستقيم ، پيچ وخم دار، فريبکار

urbane

مودب ، خليق ، مقرون به ادب ، مودبانهپیشنهاد ویژه