کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 17لغات 1100با تلفظassiduous

داراى پشتکار، ساعى ، مواظب

attest

گواهى دادن( با)to ، شهادت دادن ، سوگند ياد کردن ، تصديق امضاء کردن

component

اجزاء، ترکيب کننده ، ترکيب دهنده ، جزء

concoct

درست کردن ، جعل کردن ، اختراع کردن ، ترکيب کردن ، پختن ،( م.م ).گواريدن

consummate

بپايان رساندن ، انجام دادن ، عروسى کردن ، بوصال رسيدن ، رسيده ، تمام وکمال ، بحدکمال

deploy

گسترش ، جبهه ، گسترش يافتن ، بحالت صف دراوردن ، قرار دادن قشون

enigma

معما، چيستان ، لغز، رمز، بيان مبهم

evaluate

ارزيابى کردن ، تقويم کردن ، قيمت کردن ، سنجيدن ، شماره يا عدد، چيزى رامعين کردن

exult

(م.ل ).جست وخيزکردن ، بوجدوطرب امدن ، خوشى کردن ، شادى کردن ، وجدکردن

fallacious

غلط، سفسطه اميز

fraught

:)adj.(پر، مملو، دارا، همراه ، ملازم ، بار شده ، :)n.& vt.( بار، کرايه ، بار کردن

gullible

)gullable(گول خور

hoax

شوخى فريب اميز، گول زدن ، دست انداختن

impeccable

بى عيب و نقص

labyrinth

شکنج ، لابيرنت ، دخمه پرپيچ وخم ، ماز، پلکان مارپيچ ،( مج ).پيچيدگى ، چيز بغرنج

manifold

چند تا، چند برابر، بسيار، زياد، متعدد، گوناگونى ، متنوع کردن ، چند برابرکردن

murky

تيره

perpetrate

مرتکب شدن ، مرتکب کردن ، مقصر بودن

resourceful

کاردان ، پر مايه و مبتکر

subterfuge

طفره ، گريز، طفره زنى ، اختفاء، عذر، بهانهپیشنهاد ویژه