کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 13 لغات 1100با تلفظanathema

هرچيزى که مورد لعن واقع شود، لعنت و تکفير، مرتد شناخته شده از طرف روحانيون

cryptic

پنهان ، مرموز، رمزى

curtail

کوتاه کردن ، مختصر نمودن

emit

ساتع کردن

haven

بندرگاه ، لنگرگاه ،( م.ج ).پناهگاه ، جاى امن

importune

مصرانه خواستن ، اصرار کردن به ، عاجز کردن ، سماجت کردن ، ابرام کردن ، مصرانه

inchoate

اغاز کردن ، بنياد نهادن ، تازه بوجود امده ، نيمه تما

incontrovertible

غير قابل بحث ، بدون مناقشه ، بى چون و چرا، بدون مباحثه ، مسلم

incredulous

دير باور

jeopardize

)jeopard(بخطر انداختن

nominal

اسمى ، صورى ، جزئى ، کم قيمت

permeate

نفوذ کردن ، سرايت کردن ، نشت کردن

premise

نفوذ کردن ، سرايت کردن ، نشت کردن

propitious

خوش يمن ، ميمون ، شفيع ، خير خواه ، مساعد

repress

باز فشردن ، باز کوفتن ، فرونشاندن ، سرکوب کردن ، در خود کوفتن

subjugate

تحت انقياد در اوردن ، مطيع کردن ، منکوب کردن

subterranean

زير زمينى ، نهانى ، تحت الارضى

surmise

حدس زدن ، گمان بردن ، حدس ، گمان ، تخمين ، ظن

surreptitious

نهانى ، زيرجلى ، پنهان ، محرمانه

ultimate

نهايى ، اجل ، اخر، غايى ، بازپسين ، دورترين

viable

زنده ماندنى ، زيست پذير، ماندنى ، قابل دوام ، مناسب رشد و ترقىپیشنهاد ویژه