کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 12 لغات 1100با تلفظdiatribe

سخن سخت ، انتقاد تلخ ، زخم زبان

expunge

محوکردن ، تراشيدن ، نابود کردن ، حذف کردن از

flamboyant

شعله دار، زرق وبرق دار، وابسته به مکتب معمارى گوتيگ ، شعله مانند

fortuitous

اتفاقى ، شانسى

fractious

بدخو، کج خلق ، ننر، متمرد، زود رنج

ilk

تيره ، خانواده ، نوع ، جور، گونه ، دسته ، طبقه

incoherent

متناقض ، بى ربط

inhibition

بازدارى ، جلوگيرى از بروز احساسات

integral

درست ، صحيح ، بى کسر، کامل ، تمام ، انتگرال

jaunty

خود نما، خود ساز، جلف ، مغرور، گستاخ ، لاقيد، زرنگ

ostentatious

متظاهر، خودنما، خودفروش

placard

پروانه رسمى ، اعلاميه رسمى ، اعلان ، حمل يا نصب اعلان ، شعار حمل کردن

prestigious

با اعتبار، باحيثيت

remuneration

اجر، پاداش

schism

)schismatism(جدايى ، شقاق ، انفصال ، اختلاف ، ايجاد جدايى ، تفرقه ، اختلاف وتفرقه درکليسا

timorous

بزدل ، ترسو، جبون

truncate

بى سر کردن ، شاخه زدن ، ناقص کردن

utopia

دولت يا کشور کامل و ايده الى ، مدينه فاضلهپیشنهاد ویژه