کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 11 لغات 1100با تلفظcoerce

مجبور کردن،بزور وادار کردن
 

lurid

رنگ پريده ، ترسناک ، تيره ، مستهجن ، بطورترسناک ياغم انگيز، موحش ، شعله تيره ، شعله دودنما، رنگ زرد مايل به قرمز، کم رنگ وپريده ، زننده

meticulous

باريک بين ، خيلى دقيق ، وسواسى ، ترسو، کمرو

obviate

مرتفع کردن ، رفع کردن ، رفع نياز کردن

phlegmatic

بلغمى مزاج ، شخص خونسرد وبى رگ

poignant

تيز، تند وتلخ ، زننده ، نيشدار، گوشه دار

quip

کنايه ، گوشه ، مزه ريختن ، طعنه ، بذله ، طنز، لطيفه ، طعنه زدن ، ايهام گفتن

rash

تند، عجول ، بى پروا، بى احتياط، محل خارش يا تحريک روى پوست ، جوش ، دانه

sanguine

خونى ، دموى ، سرخ ، قرمز، برنگ خون

sporadic

تک وتوک ، تک تک ، پراکنده ، انفرادى ، گاه وبيگاه

zealous

فدايى ، مجاهد، غيور، باغيرت ، هواخواه

comprehensive

جامع ،فرا گيرنده
 

conjecture

گمان، حدس
 

corroborate

نیرو بخشیدن، تقویت کردن
 

domicile

خانه، منزل، مسکن
 

elapse

فوت شدن ،گذشتن
 

fruitless

بى ميوه ،بى ثمر
 

garbled

اشفته ،درهم
 

inundate

اشباع کردن،زیر آب بردن
 

lax

لخت ،سست
 پیشنهاد ویژه