کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 10 لغات 1100با تلفظdesist

،دست برداشتن از،دست کشيدن
 

doleful

محزون
 

elusive

گريزان ،فرارى
 

engross

،جلب کردن ،اشغال کردن
 

frustrate

،هيچ کردن ،باطل کردن
 

histrionics

اجراء نمايش ،ظاهرسازى
 

inclement

شديد،بى اعتدال
 

inert

،بى اثر،خنثى
 

interject

در ميان اوردن ،بطور معترضه گفتن
 

obsess

ازار کردن ،ايجاد عقده روحى کردن
 

pertinent

،شايسته ،وابسته
 

peruse

بررسى کردن
 

premonition

تحذير،اخطار
 

recoil

برگشت ،پس زنى
 

salient

برجسته ،نمايان
 

squeamish

نارنجى،،سخت گير
 

symptomatic

نماينده ،حاکى از علائم مرض
 

wan

کم خون،زرد،کم رنگ
 پیشنهاد ویژه