کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 19 لغات 1100با تلفظamnesty

عفو عمومى ، گذشت ، عفو عمومى کردن

fiat

حکم ، امر، اجازه ، رخصت ، حکمى ، امرى

legion

لژيون ، سپاه رومى ، هنگ ، گروه

megalomania

مرض بزرگ پندارى خويش ، جنون انجام کارهاى بزرگ

mendacious

دروغگو، کاذب

nostalgia

دلتنگى براى ميهن ، احساس غربت

parsimonious

صرفه جو

pecuniary

پولى ، نقدى ، مالى ، جريمه دار

profligate

هرزه ، بى بند وبار، فاسد الاخلاق ، ولخرج

restrictive

(طب )داروى پيش گير، جمله يا عبارت حصرى يا محدود کننده ، محدود سازنده

rife

شايع ، پر، مملو، فراوان ، عادى ، زياد، عمومى

strife

ستيزه ، نزاع ، دعوا، سعى بليغ ، تقلا، کشاکش

sumptuous

مجلل ، پرخرج ، گران ، وعالى

underwrite

در زير سندى نوشتن ، امضاکردن ، تعهد کردن

amnesty

بخشیدن، عفو کردن

balk

از حرکت باز ایستادن، سرباز زدن
 

blunt

رک،کم هوش،کند کردن یا شدن
 

dismantle

پیاده کردن، از هم باز کردن
 

exonerate

رفع اتهام کردن، بی تقصیر شناختن
 

expatriate

تبعید کردن، ترک میهن کردن
 پیشنهاد ویژه