کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته 16 لغات 1100با تلفظaltruistic

نوع دوستانه

amorous

عاشق ، شيفته ، عاشقانه

antithesis

)pl.antitheses(پادگذاره ، ضد و نقيض ، تضاد، تناقض

bulwark

خاکريز، بارو، ديوار(ساحلى)، ديواره سد، موج شکن ،( مج ).پناه ، سنگربندى ، حامى

cache

نهانگاه ، ذخيره گاه ، چيز نهان شده ، مخزن ، پنهان کرد

coterie

گروه هم مسلک ، انجمن( ادبى واجتماعى)

cupidity

حرص واز براى بدست اوردن مال

cursory

سرسرى ، از روى سرعت وعجله ، باسرعت وبيدقتى

embellish

ارايش کردن ، ارايش دادن ، زينت دادن ، زيبا کردن ، پيراستن

frugal

صرفه جو، مقتصد، با صرفه ، اندک ، ميانه رو، ساده

gregarious

گروده دوست ، جمعيت دوست ، گروه جو، گروهى ، اجتماعى دسته اى ، گله اى ،( گ.ش ).خوشه خوشه

habitat

محل سکونت ، مسکن طبيعى ، بوم ، جاى اصلى

indigenous

بومى ، طبيعى ، ذاتى ، مکنون ، فطرى

interloper

ايست ميان دو پرده ، بادخور، فاصله

progeny

اولاد، فرزند، اخلاف ، سلاله ، دودمان

prolific

پرزا، حاصلخيز، بارور، نيرومند، پرکار، فراوان

saturate

اشتباه کردن ، سير کردن ، اغشتن

sedentary

نشسته ، غير مهاجر، مقيم در يک جا، غير متحرک

temerity

بى پروايى ، تهور، بيباکى ، جسارت

virtuosity

ذوق هنرپيشگى ، استعداد هنرهاى زيبا يا فنونپیشنهاد ویژه