کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

هفته اول لغات 1100با تلفظabound

فراوان بودن ،زياد بودن
 

annals

تاريخچه ،سالنامه
null

automation

اتومات ، ماشینی
null

voracious

حریص، پرخور
null

tinge

رنگ کم ، کمی ، مقدار جزئی ،کم
null

technology

تکنولوژی ، فناوری
null

steep

سرشار، سرازیر،سرشار شدن
null

replete

پر،لبريز،لبریز
null

realm

حوزه،ناحیه
null

prognostication

پیش بینی کردن، تشخیص دادن
null

perceive

درک کردن ، حس کردن ، فهمیدن
null

badger

دستفروش ،دوره گرد،خرده فروش
 

compound

ترکیب کردن ، مخلوط کردن
 

drudgery

خرحمالی،کارسخت
 

eminent

مشهور،معروف
 

implore

درخواست کردن التماس کردن
 

indiscriminate

یکسره،کورکورانه
 

matron

بانو،زن خانه دار
 

paradox

متناقض نما، پارادوکس
 پیشنهاد ویژه