کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 8 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیaccelerate

شتاباندن/سرعت دادن

crack

ترک/شکاف

create

خلق کردن

creep

خزیدن/سینه مال رفتن

crush

خرد کردن/له شدن

cultivate

کشت کردن/زراعت کردن

dictate

دیکته کردن/ باصدای بلند خواندن

distinguish

تشخیص دادن

flaw

تندباد/درز و شکاف/ترک برداشتن

harvest

خرمن/محصول/هنگام درو/نتیجه/حاصل

mirror

آینه/ بازتاب کردن. منعکس کردن

obtain

بدست اوردن/فراهم کردن

particle

خرده/ریزه/ذره

settle

مسکن دادن/مسکن گزیدن/مقیم کردن

transport

انتقال دادن/حمل کردنپیشنهاد ویژه