کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 7 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیappropriate

اختصاص دادن/برای خود برداشتن

clarify

شفاف کردن/واضح کردن

confirm

تایید کردن تصدیق کردن

conceal

پنهان کردن


constantly

مداوم/دایما

convenient

مناسب/راه دست

core

هسته /مغز و درون هر چیزی

critical

بحرانی/وخیم

distort

کج کردن/از شکل طبیعی انداختن/ناهموار کردن

diverse

گوناگون/مختلف

prosperous

موفق/کامیار/کامکار

reveal

اشکار کردن معلوم کردن فاش کردن

theoretical

علمی /نظری

scarcely

ندرتاپیشنهاد ویژه