کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 3 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیEnrich

توانگر/غنی

intensify

تشدید کردن/سخت کردن

observe

دیدن/مشاهده کردن

ongoing

در حال پیشرفت

propose

پیشنهاد کردن/طرح دادن

restore

پس دادن/تعمیر کردن/به حالت اول برگرداندن

vital

حیاتی/ضروری

analyze

انالیز کردن/تجزیه تحلیل کردن

ancient

قدیمی/باستانی

annoying

مزاحم/رنجش اور

anticipate

پیش بینی کردن

conform

مطابقت دادن/وفق دادن
conform


detect

کشف کردن/پیدا کردن

defect

عیب/کاستیپیشنهاد ویژه