کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 28 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیaggravate

خشمگین کردن/بدتر کردن

amusement

سرگرمی/تفریح/گمراهی/گیجی

conceivably

امکان پذیر

convert

تبدیل کردن/معکوس کردن

curative

علاج دهنده/شفاء بخش

debilitate

ناتوان کردن/ضعیف کردن

deplete

خالی /تهی

finite

محدود/فانی/از بین رونده

perceive

درک کردن/فهمیدن/پی بردن

security

امنیت/اسایش/اطمینان خاطر

toxic

سمی/زهری

tranquil

ارام

trap

تله/دام/به دام انداختن/تله گذاشتن

undeniable

غیر قابل انکار

underestimate

تخمین کمپیشنهاد ویژه