درس 27 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیapathy

بی حسی /بی عاطفگی/بی علاقگی

demonstration

نمایش/توضیحات

ingredient

عناصر

involuntary

بی اختیار/غیر ارادی

marvel

معجزه/شگفتی

measurable

قابل اندازه گیری

moderate

عجبیب غریب/تک/فرد

odd

عجبیب غریب/تک/فرد

reflection

انعکاس/بازتاب

supposed

مفروض

sustain

تحمل کردن/نگه داشتن

symbol

نشان/نماد

synthesis

ترکیب/صنع/تلفیق

tangible

قابل لمس/محسوس

tightly

محکم/سفتپیشنهاد ویژه