کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 26 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیChaotic

بی نظم/هرج و مرج

characteristic

کاراکتر/مشخصه

controversial

مباحثه ای/جدلی

exemplify

با مثال فهمانیدن/با نمونه نشان دادن

gratify

خوشنود کردن/راضی کردن

interpret

درک کردن/ترجمه کردن

launch

انداختن/اقدام کردن/پرت کردن

legitimate

قانونی/شرعی/حلال زاده

particular

مخصوص/دقیق/ویژه

radiant

درخشنده /ساطع

ridge

مرز/مرزبندی کردن

span

اندازه/محدوده/وجب/وجب کردن/اندازه گرفتن

spontaneous

خود به خود/بی اختیار

stream

رود/نهر/جوی

striking

خیلی خوب/برجسته/قابل توجهپیشنهاد ویژه