درس 24 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیAfford

باعث شدن/موجب شدن

contaminate

الودن/سرایت کردن

discernible

ظاهر

flourish

سرسبز/طلوع

maintain

نگهداری کردن/حمایت/حفظ کردن

mediocre

متوسط حد وسط میانه

negligible

قلیل/ناچیز

parallel

موازی/متوازی

peculiar

خاص/ویژه

potent

قوی/نیرومند

remarkable

خیلی خوب/قابل توجه/عالی

scatter

پراکنده شدن/پخش کردن

solid

مستحکم/جامد

tedious

خسته کننده/کسل کننده

somewhat

قدری/تا حدیپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید