کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 2 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیadvanced

پیشرفته

advent

ظهور

advantage

مزیت/فایده/مزیت دادن

agile

تند/چابک/زرنگ

albeit

اگرچه/ولو اینکه

allow

رخصت/اجازه دادن

Appealing

جذاب/خواستنی

celebrated

معروف مشهور

contemporary

معاصر/هم دوره

distribute

تقسیم کردن/توزیع کردن

encourage

تشویق کردن

energetic

پرتکاپو/فعال

frail

نازک/سست/نحیف

refine

پالاییدن-پالودن-خالص کردن-تصفیه کردن

worthwhile

ارزشمند/قابل احترامپیشنهاد ویژه