درس 19 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیantiquated

کهنه /منسوخ/قدیمی

coherent

چسبیده/مربوط

develop

توسعه دادن

fabricate

ساختگی/از خود دراوردن

investigation

تحقیق/رسیدگی

normally

به طور نرمال

notice

اگهی/اعلان/اخطار

novel

نو/جدید

opposition

مخالفت/ضدیت

record

رکورد/ثبت/ثبت کردن

relate

گزارش دادن/نقل کردن/بازگو کردن

suspect

سوء ظن داشتن/مورد شک

unbiased

بی پیشقدر/عاری از تعصب

varied

رنگارنگ/گوناگون/متنوعپیشنهاد ویژه