درس 18 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیabsurd

سوئ استفاده کردن

allocation

تخصیص

balanced

بالانس/متعادل

conservation

نگهداری/حفاظت

fallacious

غلط/اشتباده/سقسطه امیز

feasible

شدنی/امکان پذیر

lack

نبودن/فقدان/احتیاج/کسری

limber

خمیده/مطیع/تاشو

means

چاره/ابزار

narrow

باریک/تنگ

preconception

حضور پیش از وقت/تعصب

robust

قوی هیکل/تنومند

steady

استوار/ثابت/مداوم

swift

زبر و زرنگ/چابک/فرزپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید