درس 15 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیdurable

با دوام/مقاوم /پایا

favor

مرحمت کردن/خوبی/مرحمت

gain

سود/منفعت

generate

تولید کردن/بوجود اوردن

halt

سکده/متوقف شدن

handle

انجام دادن/مدیریت کردن

harbor

پناهگاه/پناه بردن

harmful

مضر/زیان اور

insignificant

ناچیز/ناکافی/قلیل

mysterious

مرموز/اسرارامیز

perilous

خطر/مخاطره/به خطر انداختن

postpone

به تاخیر انداختن- تعویق انداختن

promote

ترفیع دادن/ترقی دادن

reject

رد کردن و نپذیرفتن

substantial

مهم/ضروری/اساسیپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید