درس 14 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیAmple

فراخ/پهناور

arid

خشک/بی لطافت/بی روح

avoid

اجتناب کردن

defy

بمبارزه طلبیدن/تحریک جنگ کردن/ضدیت کردن

enact

بصورت قانون دراوردن/تصویب کردن

even

حتی/متعادل/زوج/هموار کردن

feign

وانمود کردن/جعل کردن

fertile

با برکت/پرثمر

freshly

تازگی/تراوت

function

تابع/وظیفه/کارکرد

fundamental

اساسی/پایه ای

indiscriminate

کورکورانه/خالی از تبعیض

selective

انتخابی/برگزیده

spacious


withstand

تحمل کردن/مقاومت کردنپیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید