درس 12 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیbenefit

مزایا/منفعت

blind

کور/نابینا

broaden

پهن کردن/وسعت دادن

burgeon

هدف/جوانه زدن/رشد کردن

conspicuously

اشکارا/ظاهری

demand

درخواست/تقاضا

endorse

امضا کردن/پشت نویسی کردن

enormous

بزرگ /عظیم

entirely

کاملا/کلا

erode

فرسایش /ساییده شدن/خورده شدن

evaporate

تبخیر شدن/بخارشدن

recover

بهبود یافتن/ شفاء یافتن

reportedly

بر اساس گزارش

shift

تغییر دادن،تغییر کردن

suffer

تحمل کردن/رنج کشیدنپیشنهاد ویژه