کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 10 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیdistinct

متفاوت/مجزا

dominant

مسلط /چیره

drab

کسل کننده/زن شلخته و فاحشه

dramatic

دراماتیک/نمایشی

elaborate

استادانه/به زحمت ساختن

exceptional

استثنایی

hazardous

خطرناک/پرخطر

minuscule

کوچک/خرد

prime

بهترین/نخست/زبده

rudimentary

مقدماتی/ابتدایی

sensitive

حساس

superficial

صوری/ظاهری

vigorous

پرزور/نیرومند/توانمند

dormant

خوابیده ساکتپیشنهاد ویژه