کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

درس 1 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسیabroad

خارج/بیرون از/وسیع

abrupt

ناگهانی/تند

acceptable

قابل قبول/قبول کردن/پذیرفتن

acclaim

تحسین کردن

actually

واقعا

adverse

برعکس /مخالف

advice

نصیحت کردن/مشاوره کردن

attractive

جذاب

autonomous

مستقل/خودگردان

disapproval

عدم تصویب/رد

disruptive

مختل کننده/درهم گسیخته

haphazardly

اتفاقی -بر حسب اتفاق

ideal

ایده ال/دلخواه

persistent

بادوام/مقاوم/لجوج

wide

پهن/عریض/وسیعپیشنهاد ویژه