کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

so/such... that


 از so/such....that برای توضیح یک وضعیت به صورت شدیدتر و عواقب آن استفاده میکنیم.

so را قبل از صفت (و عباراتی با many/much) استفاده میکنیم. such را قبل از یک عبارت اسمی (اگر کلمه مفرد باشداز a بعد از آن ) استفاده میکنیم.

so... that

He was so frightened that he ran away. 

او بسیار ترسیده بود که فرار کرد. 

There were so many people that he couldn't find his friends. 

مردم زیادی در آنجا وجود داشت که او نمیتوانست دوستانش را پیدا کند.

 such... that

She was having such a good time that she didn't want to go home. 

او زمان بسیار خوبی داشت که دوست نداشت به خانه برود.

There were such beautiful clothes that we decided to buy them. 

لباس های زیبایی در آنجا وجود داشت که ما تصمیم گرفتیم آنها را بخریم. 
پیشنهاد ویژه