کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

One another-the others-another-the other


One another-the others-another-the other

One another-the others-another-the other

 

کلمه  other  به معنی (دیگر) صفت نامعین است و اکثرا با the   همراه است.این کلمه با اسم قابل شمارش (هم مفرد و هم جمع) بکار می رود.فعلی که با آن بکار می رود می تواند هم جمع و هم مفرد باشد.(البته بستگی به اسمی دارد که دنبال آن بکار می رود.)مثال:

I don’t want this please give me the other shirt.

من این پیراهن را نمی خواهم لطفا آن یکی پیراهن را به من بدهید.

This window is open but the other window are shut.

این پنجره باز است اما پنجره های دیگر بسته هستند.

کلمه  the other با ضمیر one بجای اسم بکار می رود و نقش ضمیر را دارد.مثال:

I don’t want this book please give me the other one.

این کتاب را نمی خواهم لطفا آن یکی را به من بدهید.

another    در نقش صفت همیشه با یک اسم مفرد همراه است بدیهی است فعلی که با آن بکار می رود نیز مفرد است.

You can choose another dress if you don’t like this one.

شما می توانید پیراهن دیگری را انتخاب کنید اگر این یکی را دوست ندارید.

کلمه ی another  با ضمیر  نیز در نقش ضمیر بکار می رود.مثال:

He doesn’t want this ball please give him another one.

او این توپ را نمی خواهد لطفا یکی دیگر به او بدهید.

کلمه others   که اکثرا با  همراه است فقط ضمیر جمع است و به جای اسم جمع می نشیند.بنابراین بعد ار آن هرگز از اسم استفاده نمی گردد و این خود وجه تشخیص آن و شناسایی این کلمه در تست های 4 جوابی می باشد.مثال:

Few people came to the party . why didn’t the others come?

افراد خیلی کمی به جشن آمدند.چرا دیگران نیامدند؟
پیشنهاد ویژه