No-any-some


No-any-some

No-any-some                               

 

*این سه کلمه را در زبان انگلیسی صفات کمی (Quantitative Adjectives) گویند که به ترتیب فوق کاربرد آنها را در جمله بیان می کنیم.

1-Some

این کلمه اکثرا در جملات مثبت دیده می شود،هم قبل از اسم قابل شمارش جمع و هم قبل از اسم غیر قابل شمارش به کار می رود.چنانچه قبل از اسم قابل شمارش به کار رود معنی (تعدادی) را می دهد ولی چنانچه قبل از اسم غیر قابل شمارش به کار رود معنی (مقداری) را می دهد.مثال:

She bought some books yesterdays.

او دیروز تعدادی کتاب خرید(جمله مثبت-اسم قابل شمارش).

The beggar wants some bread.

گدا مقداری نان می خواهد.(جمله مثبت-اسم غیر قابل شمارش).

There is some good news for you.

خبرهای خوبی برای شما هست.

There are some books on the shelf.

روی قفسه تعدادی کتاب موجود است.

توجه:کلمه news همیشه با فعل مفرد بکار می رود.

گاهی کلمه some در تعارف و دعوت در جملات سوالی نیز دیده شده است.مثال:

آیا مقداری قهوه میل دارید؟          Would you like some coffee?                       

آیا مقداری چای میل دارید؟          Will you have some tea?                               

2-any

*این کلمه در جملات سوالی و منفی قبل از اسامی قابل شمارش جمع و همچنین اسامی غیر قابل شمارش بکار می رود.معنی آن معادل (هیچ) در زبان فارسی است که برای زیبایی جمله معمولا آن را ترجمه نمی کنند.مثال:

آیا امروز شاگردی غائب هستند؟

Are there any students absent today?

خیر،امروزشاگردی (هیچ شاگردی)غائب نیست.

No ,there are not any students absent today.

آیا دیشب قهوه خریدی؟

Did you buy any coffee last night?

خیر،دیشب قهوه نخریدم.

No ,I didn`t buy any coffee last night?

*کلمه   anyبعد از کلمات scarcely و hardly  در معنای (مشکل،به سختی)نیز بکار می رود.

مثال:

There are hardly any flowers in the garden.

There are  scareely any flowers in the garden.

مشکل در باغ گلی پیدا شود.(من تصور که گلی در باغ پیدا شود)

3-No

*این کلمه که معادل (هیچ)در زبان فارسی است و درست نقش not any را  در جملات بازی می کند،یعنی هم قبل از اسم قابل شمارش و هم قبل از اسم غیر قابل شمارش به کار می رود و خودش جمله را منفی کرده و نیازی به افزودن not در جمله ای no  که  موجود است نیست.

مثال:

There are  not any cars in this parking lot.

There are no cars in this parking lot.

در این پارکینگ هیچ اتومبیل موجود ندارد.

و یا در دو جمله زیر کلمه  any  را قبل از اسم غیر قابل شمارش می بینیم.

I have not any money with me now.

I have  no  money  with me now.

من هیچ پولی الان همراه خودم ندارم.

از جملات فوق نتیجه می گیریم:

No= Not Any                                             

 

همانطوریکه می دانیم no جمله را منفی کرده و احتیاجی به کلمه not نمی باشد.
پیشنهاد ویژه

ما را محبوب کنید