کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

ENGLISH GRAMMAR GUIDE راهنمای گرامر انگلیسی


اسم   Noun

اسم کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص، حیوانات و اشیاء به کار می رود.

مثال:

John, Dog, Man, pen

صفت Adjective

صفت کلمه ای است که قبل از اسم می آید  و حالت و چگونگی آن را بیان می کند.

مثال:

Tall,boring,Irresponsible,

 

قید Adverb

قید کلمه ای است یک فعل، صفت، قید و حتی خود جمله را توصیف می کند.

مثال:

rather, well, very

تعیین کننده determiner

فعل و صرف فعل

Verb and Verb Tenses

نقل قول      Speech

 

عبارات موصولی Relative clauses

نگارش  Punctuation

 

Grammar test
پیشنهاد ویژه