کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

Both-neither-either


Both-neither-either
                                                                                                                                             

 

                   Both-neither-either

 

این سه کلمه هم ضمیر هستند و هم صفت ، یعنی هم جانشین اسم هستند و هم قبل از اسم به عنوان صفت بکار می روند که به ترتیب کاربرد آنها تشریح می گردد.

کلمه  either  به معنی (هر کدام از دو) اشاره به دو چیز و یا دو فرد کرده به عنوان صفت قبل از اسم مفرد و بعنوان ضمیر در آخر جمله بکار می رود.فعل جمله همیشه مفرد است.

مثال:

آیا دو تا آوازهایش را دوست دارید؟

Do you like his two songs?

خیر، من هیچکدام را دوست ندارم.(ضمیر)

No, I don’t  like either.

هر کدام از کتاب ها برای یادگیری مفید هستند.(اشاره به دو کتاب – either  در نقش صفت)

Either book is useful to learn.

در حالیکهneither    به معنی (هیچکدام) اشاره به دو چیز و یا دو فرد کرده است.ظاهر جمله مثبت ولی مفهوم آن منفی می باشد.(زیرا خودش مفهوم جمله را منفی می کند.) فعل جمله نیز همیشه مفرد است.

Which book did you buy?

 

کدام کتاب را خریدید؟

 

I bought neither.

 

من هیچکدام را نخریدم.(   در نقش ضمیر(

 

Neither book is mine.

 

هیچکدام از دو کتاب ها مال من نیست.( neither در نقش صفت.)

 

بعد از either-neither-both  می توان از حرف اضافه of و ضمایر مفعولی نیز استفاده کرد.مثال:

Which of the two  cars do you want?

 

کدامیک از این دو اتومبیل را می خواهید؟

 

Either of them is good.

 

هر کدام از آنها خوب است.

 

I like neither of them.

 

هیچکدام را دوست ندارم.

 

I will buy both of them.

 

هر دوتای آنها را خواهم خرید.

 

Neither of them is absent.

 

هیچکدام ار آنها غائب نیستند.

 

Both of them are sick today.

 

هردوی آنها امروز مریض هستند.

 

توجه: کلمه none of  در معنی (هیچکدام از) اشاره به بیش از دو نفر یا دو چیز می کند و فعلش هم مفرد است و هم جمع.

None of the students has returned yet.

None of the students have returned yet.

هیچکدام از دانشجویان هنوز بر نگشته اند.

 

*کلمه   bothاشاره به دو چیز و یا دو فرد می کند،فعلی که با آن بکار می رود همیشه جمع است.

مثال:

Both  mountains were  covered with snow.

هر دو کوه ها از برف پوشیده شده بود.(  در نقش صفت.)

 

She has two daughters.

او دو تا دختر دارد.

 

Both are taller than she is.

هر دو از او قد بلند تر هستند.(  در نقش ضمیر.)

 

چنانچه بعد از کلمه  both ازand   استفاده شود هر دو کلمه معنی (هم،همچنین) را در زبان فارسی می دهند. و کلمه  both و     and   هر دو حروف ربط محسوب می گردد.

 

It was both cold and wet.

هوا هم سرد بود و هم مرطوب.

He has both the time and the money to go to Europe.

او برای رفتن به اروپا هم وقتش را دارد و هم پولش را.

 


برچسب ها :


پیشنهاد ویژه