کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

There is-There are


  There is-There are

              There is-There are                         

 

*برای نشان دادن ماهیت وجود شیئی یا فردی در زبان انگلیسی از there is (وجود دارد)وthere are (وجود دارند) استفاده می شود.

 There isقبل از اسم قابل شمارش مفرد و یا اسم غیر قابل شمارش بکار می رود.

 There areقبل از اسامی قابل شمارش بکار می رود.(البته  اسم  قابل بصورت جمع است مثل books)

برای روشن شدن مطلب به چند جمله زیر توجه فرمائید.

There is an apple on the table.

یک سیب روی میز است.(روی میز یک سیب وجود دارد.)

There is a nice shirt in the shop.

داخل فروشگاه یک پیراهن قشنگی وجود دارد.

There is some water in the jug.

در داخل پارچ مقداری آب موجود است.

*کلمه apple وshirt   در جمله اول و دوم قابل شمارش و کلمه در جمله سوم غیر قابل شمارش می باشد.

در این اطاق چهار تختخواب وجود دارد.

There are four beds in this room.

در این کلاس دانشجویان زیادی هستند.

There are many students in this class.

 

در یک ماه چهار هفته وجود دارد.(هر ماه چهار هفته است)

There are four weeks in one month.

در یک سال دوازده ماه وجود دارد.(هر سال دوازده ماه است.)

There are twelve months in one year.

*برای سوالی کردن جای is  و are  را با there  عوض می کنیم.مثال:

 

آیا در داخل پارچ آب وجود دارد؟

Is there any water in the jug?

 

آیا در کتابخانه شما پنجاه جلد کتاب یافت می شود؟

Are there fifty books inپیشنهاد ویژه