کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

کاربرد matter به عنوان اسم


 

Matter گاهی در سوالات در نقش اسم به کار میره. به مثال زیر دقت کنید:

What’s the matter, darling? Why are you crying?

چی شده عزیزم؟ چرا گریه می کنی؟

"what's the matter?" از اصطلاحات مهم زبان انگلیسیه و معادلش تو فارسی " چی شده" هست. در انگلیسی هم معادل های زیادی داره. مثل:

What's the matter= What's the problem? = What's going on? = Any problem?

یه مثال دیگه:

What’s the matter with Derek these days? He’s acting so strangely.

مشکل دِرِک چیه این روزا؟ خیلی عجیب غریب رفتار میکنه.

نکته: همیشه نمی تونیم matter رو به جای problem استفاده کنیم تو جمله. مثلا تو مثال زیر باید حتما problem باشه. نه matter

He’d like to live in the USA. The problem is he can’t get a visa.

او دلش می خواد بره آمریکا. مشکل اینجاست که نمیتونه ویزا بگیره.

یا یه مثال دیگه:

A: What’s the matter with Greg?

مشکل گِرِگ چیه؟

B: The problem is he’s just broken up with his best friend. They’ve been together for a long time.

مشکلش اینه که با بهترین دوستش قطع رابطه کرده. اونا سال های زیادی با هم دیگه بودن.

 

نکته: matter میتونه به عنوان اسم قابل شمارش به معنی " مشکل یا مساله" توی جمله بیاد:

This is a matter for the police. We cannot deal with it ourselves.

این یه مساله ایه که پلیس باید حلش کنه. ما نمیتونیم تنهایی از پسش بر بیایم.
پیشنهاد ویژه