کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

کاربرد will


کاربرد will

Will

 

 

*از فعل کمکی will برای نشان دادن آينده در جهت‌های زير استفاده می‌شود:

 

1- پيش‌بينی: برای توصيف چيزی که می‌دانيم، يا انتظار داريم که اتفاق بيفتد:

 

It will be rainy tomorrow.  (فردا هوا بارانی خواهد بود)

 

 

You will be sick if you eat all those sweets.

 (اگر همه آن شيرينی‌ها را بخوری مريض می‌شوی)

 

2- بيان تصميمی كه درست در همان لحظه گرفته شده است:

 

I will answer the phone

.(من تلفن را جواب می‌دهم)

 

 

I'll see you tomorrow. Bye

!(فردا می‌بينمت.خداحافظ)

 

 

 

Be+ going to+verb

الف- از اين ساختار برای بيان برنامه‌ها و تصميماتی که از قبل گرفته شده‌اند، استفاده می‌شود:

 

We're going to paint this room blue(.ما می‌خواهيم اين اتاق را آبی بزنيم)

 

 

I'm going to be a doctor.(می‌خواهم يک دکتر بشوم)

 

ب- همچنين از اين ساختار می‌توان برای بيان يک پيشگويی، مخصوصاً وقتی که براساس مدرکی در زمان حال باشد، استفاده نمود.

 

She's going to have a baby. (Because she's pregnant)

(او قرار است كه يك بچه بدنيا بياورد)

 

 

It's going to rain.(It's cloudy)(می‌خواهد باران ببارد)

 

*بعضی اوقات تفاوتی بين will و to be goingبرای يك پيش‌بينی وجود ندارد.

 

 

 

 

 توجه:

 

*برای بيان تصميمی که از قبل گرفته شده است از ساختار be going to و بيان تصميمی که درست در همان لحظه گرفته شده است از will استفاده می‌کنيم.

 

 

 

3- حال استمراری (Present Progressive)

از حال استمراری برای بيان يک برنامه يا يک قرار بين افراد در آينده استفاده می‌شود و معمولاً به آينده نزديک اشاره دارد:

 

I'm meeting my friend this evening.

(امروز بعدازظهر دوستم را ملاقات می‌کنم)

 

 

They are driving to Scotland at the weekend.

(آنها آخر هفته به اسکاتلند می‌روند)

 

گاهی اوقات تفاوتی نمی‌کند که برای بيان يک برنامه يا قرار از حال استمراری و يا از ساختار be going to استفاده شود، به عنوان مثال:

 

We're going to see a play tonight.

or: We're seeing a play tonight.

 

 

 

4- راه‌های ديگر بيان آينده

 

راه‌های ديگری نيز برای صحبت درباره‌ آينده وجود دارد، به عنوان مثال:

 

a) Will + be + verb-ing

 

Next week I'll be talking about how to use a microscope.

(هفته آينده درباره نحوه استفاده از ميکروسکوپ صحبت خواهم کرد)

 

b) Be + to + verb

 

Iranian president is to visit Russia.

(رئيس جمهور ايران از روسيه بازديد می‌کند)

 

c) Be + about + to + verb

 

The mayor is about to announce the result of election.

(شهردار به زودی نتايج انتخابات را اعلام خواهد کرد)


برچسب ها :


پیشنهاد ویژه