کاربرد Wish


کاربرد Wish

موارد استعمال wish در انگلیسی

 

Wish بیانگر آرزوی انجام کاری در زمان های (حال-گذشته-آینده) می باشد و در موارد زیر بکار می رود.

1-بیان آرزو در زمان حال

در این حالت فاعلی و فعلی که بعد از  بکار می رود گذشته بوده ولی مفهوم جمله در زمان حال است.

ای کاش علی الان به اینجا می آمد.(زمان حال)              I wish Ali came here now.                       

ای کاش پول بیشتری داشتم.(ولی ندارم)                     I wish I had more money.(now)             

تذکر:فعل بودن در تمام ضمایر در این حالت were است و در تست های چهارجوابی از was استفاده نکنید.

 

ای کاش من جای تو بودم. I wish I were you.                                                                                                      

                                                                      I wish I were in your shoes.                     

2-بیان آرزو در زمان گذشته

*اگر جمله ای دارای یک قید زمان گذشته و یا یک جمله گذشته ساده باشد در این حالت فعلی که بعد از آن بکار می رود بصورت ماضی بعید است.مثال:

                                         I wish he had written the letter yesterday.                                   

ای کاش دیروز نامه را نوشته بود.(ای کاش دیروز نامه را می نوشت.)

I wish I had known the fact earlier.                                                                                                          

ای کاش من حقیقت را زودتر می دانستم.(دانسته بودم.)

3-بیان آرزو در زمان آینده

در این حالت بعد از Wish از فعل کمکی  Would استفاده می شود.مثال:

ای کاش باران فردا قطع می شد.(آینده)                  I wish it would stop raining tomorrow.     

4- Wish در حکم بیان آرزو برای دیگران.مثال:

                                                    He wished us long life and happiness.                            

او برای ما آرزوی سعادت و عمر طولانی کرد.

I wish you a safe journey.                                                                                                                   

برای شما آرزوی سفری بی خطری دارم.(سفری بی خطر برایتان آرزو می کنم.)

5- Wish در معنای (تمایل زیاد داشتن) نیز بکار می رود که می رود این حالت شکل فعل بعد از آن بصورت مصدر با (to) است.مثال:

خیلی دلم می خواهد در این امتحان قبول شوم.           I wish to pass this examination.             یادگیری 200 لغت انگلیسی در روز با متد کدینگ لغات برای اشنایی بیشتر کلیک کنید! برچسب ها :


پیشنهاد ویژه