کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

کاربرد Shall


shall جزو افعال کمکی می باشد که به ندرت در زبان انگلیسی امروزی مخصوصا آمریکایی استفاده می شود. از shall برای ارائه پیشنهاد و یا نظرخواهی از دیگران استفاده می شود. به مثال های زیر دقت کنید:

1- Shall I close the door?

میشه در رو ببندم؟

2-What time shall we go?

چه ساعتی باید بریم؟

نکته: همانطور که ذکر شد از shall به ندرت استفاده می شود و به جای آن می توان از افعالی نظیر should و یا had better استفاده کرد.


You should make a decision.

تو باید تصمیمی بگیری.

We had better leave here before they arrive.

ما قبل از اینکه آن ها برسند بهتر است اینجا را ترک کنیم.

نکته: گاهی می توانیم برای صحبت کردن در زمان آینده و کاری که در آینده اتفاق می افتد و یا انجام می دهیم shall را به جای will به کار بریم. 

I shall go to see him and tell him about my new job.

من به دیدار او خواهم رفت تا در مورد شغل جدیدم به او بگویم.

* حالت منفی Shall

برای منفی کردن shall از shall not و یا shan't  استفاده می کنیم.مثال:

I don't like his friends and I shall not go to their party.

من از دوستان او  خوشم نمی آید و به مهمانیشان نخواهم رفت.

 پیشنهاد ویژه