کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

نکات گرامری Enough


 Enough گرامر

Enough  می تونه همراه با صفت، قید و یا اسم بیاد و حتی می تونه نقش ضمیر به خودش بگیره.


با صفت و قید

  • She isn’t tall enough to be a basketball player.

او به اندازه ی کافی بلند قد نیست تا یک بازیکن بسکتبال شود.

  • I’m afraid your work just isn’t good enough.

من می ترسم که کار تو به اندازه ی کافی خوب نباشه.

  • I couldn’t write quickly enough and I ran out of time.

من نتوانستم با سرعت کافی بنویسم و وقتم تمام شد.

  • I haven’t been here often enough to have really learnt much.

من مدت کافی اینجا نبوده که چیز زیادی یاد گرفته باشم.

به جمله های بالا دقت کن. Enough پس از صفت و قید میاد. جمله ی اول و دوم enough به همراه صفت اومده و در جمله سوم و چهارم به همراه قید.

با اسم

  • There isn’t enough bread to make sandwiches.

نان کافی برای درست کردن سادویچ نیست.

  • Have you got enough money?

پول کافی داری؟

با توجه به جمله های بالا میشه به این نتیجه رسید که enough قبل از اسم میاد و اون رو توصیف می کنه.

گاهی enough می تونه همزمان با صفت و اسم در جمله بیاد. اما باید در معنی اون دقت کنی: مثال:

=        We haven’t got big enough nails. None of the nails are as big as we need.

ما میخ های به حد کافی بزرگ نداریم. هیچکدوم از میخ ها به بزرگی اونی که ما نیاز داریم نیست.

اینجا enough به صفت بزرگ بر میگرده. یعنی منظورمون این نیست که میخ کافی نداریم. منظور اینه که میخ کافی داریم اما به اندازه ی کافی بزرگ نیستند.

حالا به این جمله دقت کن:

=        We haven’t got enough big nails. We have some big nails but we need more.

ما به اندازه ی کافی میخ بزرگ نداریم. میخ بزرگ داریم اما بیشتر نیاز داریم.

خب اینجا ما میخ بزرگ کافی نداریم. پس enough هم به صفت برمیگرده و هم به اسم. به هردوی اونا مربوطه.

گاهی هم پیش میاد که enough تنهایی میاد تو جمله. مثل کجا اینجا:

=        That’s enough. 

پایانپیشنهاد ویژه