کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

نکاتی در مورد قید روش باید بدانید


نکاتی در مورد قید روش باید بدانید

                          نکاتی که در مورد قید روش باید بدانید

1-اگر صفتی به y  ختم شود و قبل از  yیک حرف بی صدا باشد تبدیل   yبه  (i)شده و سپس  lyاضافه می شود.مثال:

با عصبانیت

angrily

عصبانی

angry

با خوشحالی

happily

خوشحالی

happy

به آسانی

easily

آسان

easy

2-اگر صفتی بهple-ible-able)   (ختم گردد   eآنها حذف شده و فقط آخر آنها اضافه (y)می شود.مثال:

به طور شایسته

capably

لایق،شایسته

capable

به طور وحشتناک

terribly

وحشتناک

terrible

به طور ساده

simply

ساده

simple

       

                              محل قید روش در جمله 

برای اینکه بدانیم قید روش را در کجای جمله قراردهیم باید ابتدا فعل لازم و متعدی را بیاموزیم.

1-فعل لازم=Intransitive Verb

فعل لازم فعلی است که نیازی به مفعول ندارد و بدون مفعول معنی جمله صحیح و درست است.مثال:

I walk in the garden every day.

در جمله ی فوق بعد از walk مفعولی بکار برده نشده و هیچگونه اشکالی از لحاظ دستوری در جمله دیده نمیشود.

2-فعل متعدی=Transitive Verb

فعل متعدی فعلی است که نیاز به مفعول دارد یعنی بدون مفعول جمله غلط بوده و مفهومی ندارد مثلا چنانچه بگوییم.

I broke.                                                                                              

در این حالت معلوم نیست چه چیزی را شکستم پس جمله ناقص بوده و برای  کامل شدن احتیاج به مفعول دارد.مثال:

I broke the glass.

نتیجه می گیریم فعل فعلی است متعدی و برای بکاربردن آن احتیاج به مفعول داریم.چنانچه بخواهیم قید روش را درجمله بکار ببریم باید ابتدا نوع فعل را بشناسیم، اگر فعل لازم باشد(یعنی احتیاج به مفعول نداشته باشد)قید روش بلافاصله بعد از آن قرار می گیرد.

مثال:

The sun rises slowly in the east every morning.

خورشید هر روز صبح در مشرق طلوع می کند.(قید روش بعد از فعل)

 

چنانچه فعل متعدی باشد(یعنی احتیاج به مفعول داشته باشد)قید روش بعد از مفعول بکار می رود.مثال:

He broke the glass angrily.                                              

او با عصبانیت شیشه را شکست.(قید روش بعد از مفعول)

نکته:چنانچه مصدر در نقش مفعول جمله بکار رود،قید روش مستقیما،بعد از فاعل قرار می گیرد.مثال:

He obstinately refused to answer the question.

او با سر سختی از پاسخ به سوالات خودداری کرد.

I always want my children to do their best.

من همیشه از بچه هایم می خواهم که نهایت سعی خود را بکنند.

*چنانچه دو جمله  با حرف ربطand  به یکدیگر متصل گردند قید حالت را می توان بعد and نیز بکار برد.*

محل قید حالت را در سه جمله زیر بخاطر بسپارید.

The old man turned round and pointed to the wall angrily.

The old man turned round and angrily pointed to the wall.

The old man turned round angrily pointed to the wall.

پیرمرد برگشت و با عصبانیت به دیوار اشاره کرد.

توجه:بعد از افعال  look-seem-taste-smell-appear-become=getو مشتقات فعل بودن بلافاصله از صفت استفاده می شود و کاربرد قید حالت غلط است.مثال:

او خوشحال به نظر می رسد.                                   He looks happy.                           

این غذا بو بدی می دهد.This food smells bed.                                          

او عصبانی شد و اتاق را ترک کرد.He got angry and left the room.        

      *بعضی از صفات نمیگیرند و از قانون تشکیل قید از صفت مستثنی هستند.این صفات عبارتند از:

Fast-hard-low-high-near-far-early-late-straight

کلمات فوق هم نقش صفت و هم نقش قید را جمله بازی می کنند، برای مثال:

                                               fast

این یک ترن سریع السیر.(Fastدر نقش صفت)

This is a fast train.            

این ترن با سرعت حرکت می کند.( Fastدر نقش قید)

           This train goes fast.

 

                                       Hard

کاری که تو گفتی مشکل بود.( Hardدر نقش صفت)

        The work you said was hard.

آنها همیشه سخت کار می کنند.( Hardدر نقش قید)

          They always work hard.

 

        

 

 
پیشنهاد ویژه