کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

موافقت با جملات خبری


موافقت با جملات خبری

                           موافقت با جملات خبری(اجتناب از تکرار)

Agreement to the Statements                        

 

1-جملات مثبت=Positive Sentence

He likes music and so do I.

He likes music and I do too.

او موسیقی را دوست دارد و من هم همینطور.(من هم موسیقی را دوست دارم)

HE went there and so did I.

He went there and I did too.

او به آنجا رفتم و من هم رفتم.

They are going to sell their car and so am I.

They are going to sell their car and I am too.

آنها قصد دارند اتومبیل خود را بفروشند و هم همینطور.

توجه کافی به محل کلماتtoo-so) (در جملات فوق داشته باشید.

2-جملات منفی=Negative Sentences

He doesn’t like  music  and  neither  do  I.= and  nor  do I.

He doesn’t like music  and  I don’t  either.

او موسیقی دوست ندارد و من هم دوست ندارم.

He didn’t go there  and  neither  did  I.=and  nor did I.

He didn’t go there  and I didn’t  either.

او به آنجا نرفت و من هم نرفتم.

بنابراین  tooهمیشه درانتهای جملات مثبت وeither  درآخر جملات منفی (نیز-هم-همچنین)را می دهد.

 

I am not tired either.                                                               من هم خسته نیستم.

تذکر1:اگر فعل had-has-haveتنها فعل جمله و فعل اصلی باشند برای اجتناب از تکرار آن جمله خبری از افعال کمکی زمان ها do-does-didاستفاده می شود.

He  has  a  beautiful  house  and  so does  ali.

He  has  a  beautiful  house  and  ali does  too.

 

تذکر2:اگر جمله دارای کلمات no-neverباشد چون خودشان جمله را منفی می کنند،بنابراین شکل اجتناب از تکرار در آن جمله منفی خواهد بود.

He  has  never  been  to  English  and  neither  have  I.

He  has  never  been  to  English  and  I  haven’t  either.

او هیچوقت در انگلستان نبوده پیشنهاد ویژه