کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

قیدهای زمان (time adverbs)


 

 با افعال مثبت میتوانیم از already, still, no longer, so far استفاده کنیم.

با افعال منفی میتوانیم از still, yet, so far استفاده کنیم.

با سوالات میتوانیم از already, still, so far, no longer استفاده کنیم.

so far را در اول و یا آخر یک جمله میگذاریم.

yet را در آخر یک جمله قرار میدهیم. 

 

 

 already

It only started raining an hour ago and the streets are already flooded 

یک ساعت پیش باران بارید و درحال حاضر خیابان ها را آب گرفته است 

still 

It's still raining. There's no sign of it stopping 

 هنوزهم باران میبارد. هیچ نشانه ای از توقف آن وجود ندارد

yet 

No one has come to help us yet 

 هنوز کسی برای کمک به ما نیامده است

so far 

so far the river hasn't flooded 

تاکنون رودخانه طغیان نکرده است 

no longer  

There's water in the house, it's no longer safe to stay here 

 آب در خانه وجود دارد، ماندن در اینجا دیگر امن نیست
پیشنهاد ویژه