فعل های باقاعده و بی قاعده


 

فعل های با قاعده یا regular فعل هایی هستند که با اضافه کردن –ed میتوان شکل گذشته و شکل سوم آن ها را ساخت. مانند فعل های زیر:

 

=         Walk / walked / walked

=         Laugh / laughed / laughed

=         Paint / painted / painted

=         Wait / waited / waited

=         Insist / insisted / insisted

فعل های بی قاعده یا irregular فعل هایی هستند که نوع گذشته و شکل سوم آن ها از هم متفاوتند و علامت خاصی به آن ها اضافه نمی شود. مانند:

=         Sit / sat / sat

=         Ring / rang / rung

=         Come / came / come

=         Cut / cut / cut

در کل سه نوع فعل بی قاعده وجود دارد.

1.      فعل های بی قاعده ای که هر سه شکل آن ها مشابه است. مانند فعل های زیر:

 

=         Put / put / put

=         Read / read / read

=         Cut / cut / cut

=         Bet / bet / bet

=         Hit / hit / hit

=         Let / let / let

=         Set / set / set

=         Spread / spread / spread

=         Split / split / split

=         Burst / burst / burst

2.      فعل های بی قاعده ای که تنها دو شکل آن ها یکی است. مانند فعل های زیر:

 

=         Sit / sat / sat

=         Run / ran / run

=         Beat / beaten / beaten

=         Become / became / become

=         Bend / bent / bent

=         Bleed / bled / bled

=         Breed / bred / bred

=         Bring / brought / brought

=         Build / built / built

=         Buy / bought / bought

=         Come / came / come

=         Fight / fought / fought

=         Keep / kept / kept

=         Say / said / said

=         Tell / told / told

3.      سوم فعل هایی که در سه شکل آن ها هیچگونه تشابهی نیست. مانند فعل های زیر:

=         Break / broke / broken

=         Write / wrote / written

=         Ring / rang / rung

=         Begin / began / begun

=         Fly / flew / flown

=         Do / did / done

=         Forget / forgot / forgotten

=         Rise / rose / risen

=         See / saw / seen

پایان
پیشنهاد ویژه