کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

فرق each other و one another


فرق each other  و one another

فرق each other  و                          one another 

  Each otherاشاره به دو نفر می کند در حالیکه one another اشاره به بیش از دو نفر (یعنی سه نفر و به بالا) می کند.مثال:

Here are two friends . They are talking to each other.

در اینجا دو دوست هستند.آنها دارند با یکدیگر صحبت می کنند.

Those three boys are talking to one another.

آن سه پسر دارند با یکدیگر صحبت می کنند.

 
پیشنهاد ویژه