فرق Ones-One


فرق Ones-One

Ones-One فرق                                 

 

این کلمات ضمیر اشاره هستند و برای رفع تکرار اسم به کار می روند.

کلمه One  جانشین یک اسم مفرد در حالیکه   Onesجانشین یک اسم جمع است.مثال:

That chair is too big . I will sit in this one.

این صندلی خیلی بزرگ است،من روی این یکی خواهم نشست.

Don`t but those oranges ; but these ones.

آن پرتقال ها را نخرید،اینها را بخرید.

کلمه One   در نقش ضمیر نامعین نیز به کار می رود.مثال:

 

One should try not to tell a lie.

انسان (شخص) باید سعی کند دروغ نگوید.

 

نکته مهم: کلمه One of   به معنی (یکی از) چنانچه با اسم جمع مقدم بر ضمایر ربط  that-who  بکار رود،فعلی که بعد از آنها بکار می رود جمع است،مثال:

This is one of those students who work hard.

او یکی از آن دانشجویانی است که سخت کار می کنند.

This is one of those snakes that have no poison.

این یکی از آن مارهایی است سم ندارد.
پیشنهاد ویژه