کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

ضمیر و ضمیر فاعلی


ضمیر و ضمیر فاعلی

                                                                              ضمیر

ضمیر کلمه ای است که جای اسم یا معادل آن می نشیند و برای رفع تکرار اسم می آید مثلا کسی می پرسد،حسن کجاست؟

در جواب کلمه ی  Heکه ضمیر است بجای تکرار Hassan  بکار میرود.

او در منزل است.                                                                                    He is at home.          

بنابراین بعد از این تکرار اسمی را معرفی کردیم، برای زیبایی جمله و روان بودن کلام بهتر است بجای تکرار اسم از ضمیراستفاده گردد.

                                                  

                           ضمایر فاعلی

Nominative pronouns=Subjective Pronouns        

از ضمایر در انگلیسی عبارتند از:

ما

We

من

I

شما

You

شما(تو)

You

آنها

They

او(مذکر)

He

 

 

او(مونث)

She

 

 

آن(اشیاء-حیوانات)

It

 

تذکر1-

ضمیر باید با مرجع خود مطابقت داشته باشد،یعنی اگر مرجع مذکر باشد ضمیر آن و اگر مونث باشد ضمیر آن و چنانچه خنثی باشد از استفاده می گردد،مانند سه جمله زیر به ترتیب فوق:

علی در کلاس من است.  Ali is in my class.                                                 

او دانشجوی باهوشی است. Ali is a clever student.                                        

مریم معلم است. Maryam  is a teacher.                                                     

او یک زن خانه دار هم می باشد.           She is a house-wife as well.             

 

توجه:  as wellدر آخر جمله معنی ( نیز،همچنین،هم) را در اینجا می دهد.

 

آن کتاب به زبان انگلیسی است.                                          That   book is in English.         

آن زیاد گران نمی باشد.                                                    It is not very expensive.          

 

تذکر2-

اگر مرجع جمع باشد،باید ضمیر نیز در حالت جمع بکار برده شود.مثال:

دانشجویان اینجا هستند.                                       The students are here.         

آنها خیلی خوشحالند.                  They are very glad.                                      

 

 

                

 

 

 
پیشنهاد ویژه