ضمایر شخصی – Personal Pronouns


 

ضمایر شخصی همونطور که از اسمشون معلومه به اشخاص بر میگردند. مثل "من" "تو" "او" "ما" "شما" "آنها".

در انگلیسی سه نوع ضمیر شخصی داریم. اول شخص، دوم شخص، و سوم شخص.

اول شخص = I, we

دوم شخص = you

سوم شخص = he, she, it, they

وقتی می خوایم از ضمایر شخصی استفاده کنیم باید به دو نکته دقت کنیم:

1- تعداد

2- جنسیت

برای مثال ضمیر شخصی he ضمیری مفرد است که در مورد مردها استفاده میشه. مثال:

He is a good teacher. = او معلم خوبی است.

ضمیر she ضمیری مفرد است که در مورد خانم ها استفاده میشه. مثال:

She is my mother. = او مادر من است.

به جدول زیر دقت کنید:

ترجمه

جمله

فعل to be

ضمیر شخصی

من یه دکترم.

I am a doctor.

am

I

تو یه دکتری.

You are a doctor.

are

you

ما دکتر هستیم.

We are doctors.

are

we

شما دکتر هستید.

You are doctors.

are

you

آنها دکتر هستند.

They are doctors.

are

they

او(خانم) یک دکتر است.

She is a doctor.

is

she

او(آقا) یک دکتر است.

He is a doctor.

is

he

این یه موشه.

It is a mouse.

is

It

         
         
         
         
         
         
         
         

They ضمیری جمع است که هم در مورد خانم ها و هم آقایون استفاده میشه.

تمرینات: گزینه ی صحیح رو انتخاب کن.( پاسخ صحیح زیر هر سوال هست :)

Choose the best answer to complete each sentence.

 1. _____________ often reads until late at night.
  1. He
  2. Alan
  3. Mary
  4. They

Answer: A. He often reads until late at night.

 1. ____________ is running up and down the stairs.
  1. The cat
  2. She
  3. My brother
  4. You

Answer: B. She is running up and down the stairs.

 1. _______________ is from Ireland.
  1. Rory
  2. My friend
  3. He
  4. This souvenir

Answer: C. He is from Ireland.

 1. Have ___________ got a dog, Mary?
  1. Anyone
  2. They
  3. Someone
  4. It

Answer: B. Have they got a dog, Mary?

 1. We enjoy the roses so much. ___________ really liven up the garden.
  1. They
  2. Its
  3. Someone
  4. Flowers

Answer: A. We enjoy the roses so much. They  really liven up the garden.
پیشنهاد ویژه