کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

صفات و ضمایر ملکی


صفات و ضمایر ملکی

                                                                     
         

صفات ملکی: Possessive Pronoun        


برای نشان دادن حالت اضافه ی ملکی و یا مالکیت شیئی نسبت به انسان از صفات ملکی استفاده می گردد.

و این کلمات همیشه قبل از اسم بکار می روند.


صفات ملکی در زبان انگلیسی عبارتند از:

ترجمه

جمله با صفت ملکی

صفت ملکی

ضمیر

ش

این کتاب مال منه.

This is my book.

my

I

1

این کتاب مال توئه.

This is your book.

your

you

2

این کتاب مال ماست.

This is our book.

our

we

3

این کتاب مال شماست.

This is your book.

your

you

4

این کتاب مال اونهاست.

This is their book.

their

they

5

این کتاب ما اونه.

This is her book.

her

she

6

این کتاب مال اونه.

This is his book.

his

he

7

این کتاب مال اینه.

This is its book.

its

It

8


 

مثال:

من هر روز موی سرم را شانه می کنم.

I comb my hair every day.                                                                                                                                                                                                     
ما از کلاس انگلیسی خود لذت می بریم.

We enjoy our English class.                                                                                                                                                                                                   
نکته: کلمه  Ownچنانچه بعد از صفت ملکی به کار رود مالکیت را تائید می کند.


این اتومبیل مال من است.(تاکید ندارد)                                                                                

                    This is my car.

این اتومبیل خود من است.(تاکید دارد)                                

  This is my own car. 

آن تصمیم خود من بود.                       

It was my own decision.

* دوم تاکید می کند که اطمینان دارم متعلق به من است یعنی متعلق به شخص دیگری نیست.*

 

ضمایر ملکی possessive Pronouns       


ضمیر ملکی کلمه ای است که علاوه بر ضمیر بودن مالکیت را بیان می کند و در حقیقت بجای صفت ملکی و اسم می نشیند.

همانطوریکه می دانید ضمیر کلمه ای است که جای اسم می نشیند و برای رفع تکرار اسم بکار می رود. دو جمله زیرموضوع را کاملا روشن می کند:


.This is my book and that is your book

                                   .This is my book and that is yours

   

در جمله ی فوق کلمهYours   در حقیقت بجای  your bookبکار برده شده و

هدف از بکار بردن آن جلوگیری از تکرار کلمه  bookکه اسم است می باشد.


.Your pencil has not a nib but mine (my pencil) has

مداد شما نوک ندارد اما مداد من دارد.


جدول زیر مربوط به ضمایر ملکی هست:

ترجمه

جمله با ضمیر ملکی

ضمیر ملکی

ضمیر

ش

این کتاب مال منه.

This is mine.

mine

I

1

این کتاب مال توئه.

This is yours.

yours

you

2

این کتاب مال ماست.

This is ours.

ours

we

3

این کتاب مال شماست.

This is yours.

yours

you

4

این کتاب مال اونهاست.

This is theirs.

theirs

they

5

این کتاب ما اونه.

This is hers.

hers

she

6

این کتاب مال اونه.

This is his.

his

he

7

این کتاب مال اینه.

This is its.

its

It

8


نکته 1: برای ساخت ضمایر ملکی کافیه یدونه "S" به انتهای صفت ملکی اضافه کنیم. غیر از اونایی که خودشون S"" دارن.

 
نکته:هنگامیکه از One of (یکی از) با یک اسم جمع استفاده می شود،

می توان اسم را با حرف تعریف نامعین a یا an  بصورت مفرد بکار برده و

سپس از حرف اضافه of و ضمایر ملکی استفاده کرد.

His is one of my friends=He is a friend of mine.

او یکی دوستان من است.

One of her relatives=a relative of hers.

یکی از اقوام او.

One of my old friends=an old friend of mine.                                                                                                                                                                            

یکی از دوستان قدیمی ام.

                              

                                                            
پیشنهاد ویژه