کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

صفات و انواع آن


صفات و انواع آن

  صفات و انواع آن

جهت مطالعه بیشتر بر گزینه های زیر کلیک کنید.


صفات راجب اسامی و ضمایر فاعلی اطلاعات و توضیح میدهند
برای مثال؛
The grey dog barked.(توضیح میدهد اسم سگ''grey''صفت) 
بعضی صفات اطلاعات دقیق و حقیقی را در مورد اسم به ما میدهند (سن=age )
خبر خوب این است که حالت یک صفت عوض نمیشود،مهم نیست که اگر اسمی که تغییرش میدهیم مرد باشد یا زن،مفرد یا 
جمع،موضوع و یا جسم. 

(سایز=size،رنگ=colour)که صفات حقیقی=fact adjectives نامگذاری می شوند، بعضی صفات نشان میدهند که یک فرد

راجب فرد دیگری یا جسمی یا هرموجود دیگری چه تفکر و تجسمی در ذهن خود
دارد،زیبا=beautiful,ترسناک=horridدلپسند=nice،و...
که به این دسته از صفات، صفات نظری =opinion adjectivesگفته می شود.


اگر شما سوالاتی بپرسید با which ,whose ,what kind, یا how many,

شما به صفتی که توانایی پاسخگویی به این سوالات رو داشته باشد نیاز دارید: 


در زبان انگلیسی صفات مختلفی وجود دارد
1)­ شمارشی: six, one hundred and one 
2)­ کمی: more, all, some, half, more than enough 
3)-کیفی: colour, size, smell etc. 
4)­ ملکی: my, his, their, your 
5)­ استفهامی: which, whose, what 
6)­ اشاره: this, that, those, theseپیشنهاد ویژه