کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

صفات تفضیلی و صفات عالی و قوانین تشکیل آن


صفات تفضیلی و صفات عالی و قوانین تشکیل آن

Ammu is tall.

Job is taller than Ammu.

Mohan is the tallest of the three.

درجمله ی دوم کلمه ی “tall”صفت تفضیلی است.

صفت تفضیلی درجه ی بالاتری از صفت “tall”را مشخص می کند،هنگامی که دو شخص یا دو شئ را مورد مقایسه قرار می دهیم از صفت تفضیلی استفاده می نمائیم.

 

در جمله ی سوم کلمه ی”tallest”صفت عالی است.

صفت عالی بالاترین درجه از صفت “tall”را مشخص می کند.هنگامی که بیشتر از دو شخص یا بیشتر از دو شئ را مورد مقایسه قرار می دهیم از صفت عالی استفاده می کنیم.

 

*چند قانون ساده جهت بخاطرسپردن طرز تشکیل صفات تفضیلی و عالی:

 

-قانون1

برای بیشتر صفات از”er”جهت تشکیل صفت تفضیلی/برتر و از”est”جهت تشکیل صفت عالی/برترین استفاده می کنیم،مانند:

 Tall - Taller - Tallest

Strong - Stronger - Strongest

Short - Shorter - Shorter

Kind - Kinder - Kindest

-قانون 2

برای صفاتی که با “e”ختم می شوند با اضافه کردن”r”صفت تفضیلی و با اضافه کردن”st”صفت عالی را تشکیل می دهیم.مانند:

 Wise - Wiser - Wisest

Large - Larger - Largest

Nice - Nicer - Nicest

Fine - Finer - Finest

-قانون 3

برای صفاتی که با “y”ختم می شوند “y”را حذف می کنیم و”ier” را درجهت تشکیل صفت تفضیلی و “iest”را درجهت تشکیل صفت عالی می افزائیم.

Lazy - Lazier - Laziest

Crazy - Crazier - Craziest

Wealthy - Wealthier - Wealthiest

Heavy - Heavier - Heaviest

-قانون 4

معمولا برای صفات طولانی از ”more” با اضافه کردن صفت بعد آن درجهت تشکیل صفت تفضیلی و از”most” با اضافه کردن صفت بعد آن درجهت تشکیل صفت عالی استفاده می نمائیم.

Handsome - More Handsome - Most Handsome

Beautiful - More Beautiful - Most Beautiful

Intelligent - More Intelligent - Most Intelligent

Difficult - More Difficult - Most Difficult

-قانون 5

صفات بی قائده:صفاتی هستند که برای تشکیل صفت تفضیلی و صفت عالی برای آنها از هیچ یک ازقوانین فوق و هیچ قانون دیگری پیروی نمیکنند.

Good - Better - Best

Bad - Worse - Worst

Many - More - Most

Little - Less - Least
پیشنهاد ویژه