کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

زمان حال ساده یا Simple Present Tense


 

زمان حال ساده Simple Present Tense

زمان حال ساده زمانی استفاده می شه که می خوایم در مورد حقایق، عادت ها و امور روزانه صحبت کنیم. مثلا: من هر روز میرم دانشگاه بعدش میام خونه تلویزیون رو روشن می کنم و میشینم فیلم میبینم.

برای بیان حال ساده در انگلیسی از فرمول زیر استفاده می کنیم:

فاعل + فعل + ادامه جمله

Subject + verb + rest of the sentence

برای مثال:

=        I go to school every day.

من هر روز به مدرسه می رم.

=        We go to cinema every weekend.

ما آخر هفته ها میریم سینما.

=         Jack and Tom eat dinner at 8:00.

جک و تام ساعت 8 شام می خورند.

نکته 1: برای ضمایر She و he و it و اسامی افراد از s  سوم شخص بعد از فعل اصلی استفاده می کنیم. برای مثال:

=         Walk > Walks

=         She walks.

او قدم می زنه.

=         See > Sees

=         He sees his friend every day.

او هر روز برادرش رو میبینه.

=         Drink > Drinks

=         Tom drinks water.

تام آب مینوشه.

ضمایر

جمله

ترجمه

I

I play soccer.

من فوتبال بازی میکنم.

you

You play soccer.

تو فوتبال بازی می کنی.

we

We play soccer.

ما فوتبال بازی می کنیم.

you

You play soccer.

شما فوتبال بازی می کنید.

they

They play soccer.

آنها فوتبال بازی می کنند.

she

She plays soccer.

او فوتبال بازی می کند.

he

He plays soccer.

او فوتبال بازی می کند.

it

It plays soccer.

این (مثلا یه میمون) فوتبال بازی می کند.

Sam

Sam plays soccer.

سام فوتبال بازی می کند.

منفی کردن زمان حال ساده

برای منفی کردن این ساختار از don’t  یا do not برای ضمایر I, you, we, they استفاده می کنیم و برای ضمایر she, he, it و اسم افراد از doesn’t  یا does not  استفاده میشه.

از فرمول زیر استفاده می کنیم:

فاعل + don't/doesn’t  + فعل اصلی

به این جدول دقت کنید:

ترجمه جمله منفی

جمله منفی

جمله مثبت

ضمیر

من فوتبال بازی نمیکنم.

I don’t play soccer.

I play soccer.

I

تو فوتبال بازی نمی کنی.

You don’t play soccer.

You play soccer.

you

ما فوتبال بازی نمی کنیم.

We don’t play soccer.

We play soccer.

we

شما فوتبال بازی نمی کنید.

You don’t play soccer.

You play soccer.

you

آنها فوتبال بازی نمی کنند.

They don’t play soccer.

They play soccer.

they

او فوتبال بازی نمی کند.

She doesn’t play soccer.

She plays soccer.

she

او فوتبال بازی نمی کند.

He doesn’t play soccer.

He plays soccer.

he

این (مثلا یه میمون) فوتبال بازی نمی کند.

It doesn’t play soccer.

It plays soccer.

it

سام فوتبال بازی نمی کند.

Sam doesn’t play soccer.

Sam plays soccer.

Sam

سوالی کردن زمان حال ساده:

برای سوالی کردن از فرمول زیر استفاده می کنیم:

Do / Does + فاعل + فعل اصلی

به جدول پایین دقت کنید.

ترجمه سوال

سوال

جمله مثبت

ضمیر

آیا من فوتبال بازی می کنم؟

Do I play soccer?

I play soccer.

I

آیا تو فوتبال بازی می کنی؟

Do you play soccer?

You play soccer.

you

آیا ما فوتبال بازی می کنیم؟

Do we play soccer?

We play soccer.

we

آیا شما فوتبال بازی می کنید؟

Do you play soccer?

You play soccer.

you

آیا آنها فوتبال بازی می کنند؟

Do they play soccer?

They play soccer.

they

آیا او فوتبال بازی می کند؟

Does she play soccer?

She plays soccer.

she

آیا او فوتبال بازی می کند؟

Does he play soccer?

He plays soccer.

he

آیا این فوتبال بازی می کند؟

Does it play soccer?

It plays soccer.

it

آیا سام فوتبال بازی می کند؟

Does Sam play soccer?

Sam plays soccer.

Sam

نکته 2: در کل کافیه فقط اول جمله ی مثبت Do یا Does بذارین. سوالش ساخته میشه. حله!!!!

نکته 3: حتی می توانیم منفی هم سوال بپرسیم. مثلا بپرسیم تو فوتبال بازی نمی کنی؟ که کافیه به جای Do از don’t  و به جای does از doesn’t  استفاده کنیم. یه مثال فک میکنم کافی باشه:

=        Don’t you play soccer?

تو فوتبال بازی نمی کنی؟

=        Doesn’t she play volleyball?

او والیبال بازی نمی کند؟

پاسخ دادن به سوال:

حالا میپرسی چجوری به سوال جواب بدیم؟ خب برای پیدا کردن سوالت جدول پایین رو یه نگاه بنداز. توی این جدول هم پاسخ کوتاه رو اوردیم و هم پاسخ بلند.

پاسخ منفی

پاسخ مثبت

سوال

ضمیر

No you don’t. You don’t read a book.

Yes you do. You read a book.

Do I read a book?

I

No he doesn’t. he doesn’t write a letter.

Yes he does. He writes a letter.

Does he write a letter?

he

No he doesn’t. He doesn’t watch TV.

Yes he does. He watches TV

Does Jack watch TV?

Jack

پایان این درس شیرین

پیشنهاد ویژه