کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

زمان آینده و نحوه ی بیان آن با will


 

زمان آینده و نحوه ی بیان آن با will

برای بیان زمان آینده از فعل will  استفاده می کنیم. Will  نشان دهنده ی کاری است که در آینده انجام میشود و یا نمی شود. برای این که متوجه بشید به مثال های زیر دقت کنید:

=       I will wash my car tonight.

امشب ماشینم را خواهم شست.

=       You will clean your room tomorrow.

تو فردا اتاقت رو تمیز خواهی کرد.

نکته1: برای منفی کردن جمله از will not  استفاده می شود. مثال:

=       I will not tell you what happened in the story.

به تو نخواهم گفت که در داستان چه گذشت.

نکته 2: برای همه ضمایر و اسامی از will  استفاده می شود.

=       She/ he/ they/ we/ you/ Jack will go to school next week.

نکته 3: پس از will  از فعل ساده استفاده می شود.

نکته 4: گاهی می توان از قید زمانی که به آینده اشاره دارد در اینگونه جملات استفاده نمود. قیدهایی نظیر next week, next year, tomorrow, 2 years later,…

=       I will travel to Shiraz 2 years later.

من دو سال دیگه به شیراز سفر خواهم کرد.
پیشنهاد ویژه