کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

جنسیت اسمها در زبان انگلیسی


اسم ها به سوالات پاسخ می دهند "چه چیزی است؟"

و "چه کسی است؟" و مکانها و اشیا و افراد را نامگذاری میکنند : مثال:

dog

bicycle

Mary

girl

beauty

France

world

به طور کلی تفاوتی بین مردان و زنان در اسم های انگلیسی وجود ندارد. با این حال، زمان مراجعه به افراد یا حیوانات،

جنسیت گاهی با اشکال مختلف یا کلمات متفاوت نشان داده می شود.


مثال:بسیاری از اسامی که به کارها و مشاغل افراد اشاره می کنند می توانند برای یک موضوع مردانه یا زنانه مانند مانند پسر عموی، نوجوان، معلم، دکتر، دانشجوی، دوست، همکار استفاده شوند. 


مثالها : 

.Mary is my friend. She is a Doctor

.Peter is my cousin. He is a doctor

.Arthur is my friend. He is a student

.Jane is my cousin. She is a student


با افزودن واژه های مرد یا زن، ممکن است برای این کلمات خنثی تفاوت ایجاد شود..Sam is a female doctor

.No, he is not my boyfriend, he is just a male friend

.I have three female cousins and two male cousins


به ندرت، اسم هایی که اشیا بدون جنسیت را توصیف می کنند با اشاره به جنسیت برای نشان دادن آشنایی با آنها اشاره می شود. همچنین استفاده از ضمایر خنثی مثل (it) درست است.


مثالها:

.I love my car. She (the car) is my greatest passion

.France is popular with her (France's) neighbors at the moment

.I traveled from England to New York on the Queen Elizabeth; she (the Queen Elizabeth) is a great ship

پیشنهاد ویژه